SIGUEM CIRCULARS!

Jerarquia dels residus

És possible un món sense residus? Si practiquem la prevenció, la reutilització i la recollida selectiva, hi serem més a prop. Tot és més fàcil si ens hi posem conjuntament!

Gestió dels residus

Moltes matèries pimeres extretes de la natura s’utilitzen una sola vegada i després s’eliminen.Especialment en un model econòmic lineal de producció i consum, basat en productes por duradors i de difícil valorització material. Així es malbaraten recursos que s’acaben esgotant, mentre que es podrien haver aprofitat moltes vegades.

La jerarquia de gestió dels residus estableix l’ordre i la prioritat per tractar els recursos, retardant el moment en què aquests passen a ser residus que cal eliminar. Evitar generar els residus és la prioritat més importat i cada persona ho ha depracticar des del seu àmbit, sigui des de la producció o del consum. Al cap i a la fi, els residus que generem són un conseqüència dels nostres hàbits i decisions.

 • Prevenció

  En aquesta etapa, l’objectiu és evitar que es generin els residus. Es tracta de prendre mesures que inclouen molts àmbits: la reducció de l’extracció de recursos naturals verges, l’elecció de materials i processos de fabricació que facilitin la recuparació de cada material emprat, logístiques de transport sostenibles, la reutilització dels productes, etc. En definitiva, la prevenció ha d’estar present i ser prioritaria en cada pas de la cadena de consum i ha d’implicar a cada persona, tant productora com consumidora final.

 • Preparació per a la reutilització (PxR)

  Allargar la vida útil dels productes també és una forma important d’evitar la generació de més residus. La preparació per la reutilizació és una operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o recepció mitjançant la qual productes i components de productes que s’hagin convertit en residus, es preparen per a què puguin reutilitzar-se sense cap altra transformació prèvia.

  Per exemple, la roba dipositada en contenidors de recollida que es pot vendre en circuits de segona mà, els aparells electrònics reacondicionats o els sistemes de retorn i reompliment d’envasos.

 • Reciclatge o valorització material

  És el tractament que segueix a la separació dels residus per fraccions i inclou tota operació de valorització mitjançant la qual els material dels residus són transformats de nou en productes, material o substàncies, tant si és amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat.

  Inclou la transformació del material orgànic, però no la valorització energètica ni la transformació en materials que s’utilitzin com a combustiblse o per a operacions de rebliment.

  Una recollida selectiva on origen de qualitat, amb una correcta separació per fraccions i sense residus impropis que puguin contaminar els materials, és important per a què els tractaments de reciclatge siguin més eficients.

 • Altres tipus de valorització

  Qualsevol operació de valorització que no pugui ser considerada com a preparació per a la reutilització ni reciclatge de residus de nous productes, materials o substàncies. Per exemple, la valorització energetica, a través de la quan es produeix energia tèrmica i elèctrica. Aquest tractament sol produir altres subproductes com escòries, que s’utilitzen com a materials de construcció.

  Poden valoritzar-se energèticament residus sòlids que no s’hagin pogut evitar ni reciclar; per exemple, els residus municipals de la fració resta i rebuig.

 • Eliminació

  Tots aquells residus que queden després de passar per les etapes anteriors s’han d’eliminar, en darrera instància, dipositant los en un abocador controlat. Aquesta forma de gestió té un fort impacte ambiental ja que genera un gran volum d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, superior a la majoria de tractaments previs. Per aquest motiu, l’objectiu prioritari de tota la jerarquia dels residus és evitar l’ús de l’abocador.

  Es considera tractament d’eliminació qualsevol operació que no sigui de valorització, fins i tot quan l’operació tingui com a conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies i energia sense un mínim d’eficiència energètica.

Escala mediambiental

El millor residus és el que no es genera. Cert és que en l’actualitat és complicat que les nostres accions no en produeixin cap ni un. Malgrat això, sempre hi ha vies per produir i consumir de manera més sostenible.

La prevenció dels residus redueix l’extracció de recursos naturals, d’emissions de carboni i, molt sovint, el cost econòmic dels productes. En definitiva, una trancisió plena cap al model d’economia circular és de les millors coses que li poden passar al planeta!