EDUCACIÓ AMBIENTAL

Glossari

A2

  • Abocador

    Lloc on es descarreguen i deposen residus, com ara escombraries, runa, etc.

  • Abocador controlat

    Instal·lació de disposició de rebuig de residus en superfície o sota terra de manera controlada. Es caracteritza per tenir fixades les entrades que pot admetre i dur-ne el registre; per evitar l'entrada d'aigües pluvials; per recollir els lixiviats, i per controlar els gasos que s'hi formen. Periòdicament es cobreixen, normalment amb terra, els residus que s'hi aboquen, i després es compacten.