Política de privacitat

Aquesta política de privacitat té per objecte donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals de lespersones que es posen en contacte amb la MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS del Camp de Tarragona (en endavant, la MANCOMUNITAT).

Informació general

La MANCOMUNITAT, societat domiciliada al Polígon Industrial Riu Clar carrer del Coure, 8, 43006, de Tarragona i amb C.I.F. P4300004, és la titular del lloc web ubicat en el nom de domini mancomunitatdelcamp.cat (el “lloc web”).

Aquesta Política de Privacitat és aplicable tant al lloc web entenent, com a tal, totes les pàgines i subpàgines incloses en aquest. La MANCOMUNITAT declinarà qualsevol responsabilitat sobre les diferents polítiques de privadesa i protecció de dades de caràcter personal que puguin contenir les pàgines web a les quals pugui accedir-se a través dels hipervincles ubicats al web i no gestionades directament per la MANCOMUNITAT.

Esta política s’ha configurat respectant la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Recollida de dades de caràcter personal

En l’emplenament del formulari de contacte se sol·liciten certes dades personals, algunes de les quals són de caràcter obligatori. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.

Les dades personals recollides a través del formulari de contacte del present lloc web no seran objecte de cessió a tercers, excepte en els casos concrets en què aquesta cessió es trobi emparada per la LOPD i únicament hi podra tenir accés el personal de la MANCOMUNITAT, així com per aquells tercers que prestin serveis a la MANCOMUNITAT, sempre amb l’objectiu de poder resoldre la petició per la qual la persona usuària ha contactat amb la MANCOMUNITAT.

Les persones usuàries hauran de notificar a la MANCOMUNITAT qualsevol modificació que es produeixi a les dades facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment. La MACNOMUNITAT procurarà comprovar diligentment la veracitat d’aquestes dades, reservant-se, si escau i sense perjudici d’altres accions que li poguessin correspondre, el dret a no registrar o donar de baixa a aquells/es usuaris/es que facilitin dades falses o incomplets. Aquesta verificació prèvia no implica en cap cas l’assumpció per la MANCOMUNITAT de cap responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la falsedat o inexactitud de les dades subministrades, de les quals respondrà únicament l’usuari.

Drets de les persones usuàries

Les persones usuàries poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a comunicacio@mancomunitatdelcamp.cat, o bé, a l’adreça postal: Polígon Industrial Riu Clar, carrer del Coure, 8, 43006, Tarragona, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI i amb la referència “Protecció de dades personals”.

Ús de cookies

El lloc web utilitza galetes (cookies) amb la finalitat de proporcionar determinats serveis i funcions, així com per ajudar els usuaris a millorar la seva experiència en línia. Podeu trobar més informació al respecte a la nostra Política de Cookies.

Modificacions de la política de privacitat

La MANCOMUNITAT es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta Política de Privacitat per estar informat de com es tracten i protegeixen les dades personals que ens facilita.