QUI SOM?

Com ens organitzem

La MANCOMUNITAT és un ens públic liderat i administrat per perfils polítics i tècnics.

La Junta de l’organisme està formada per representats polítics dels diversos consistoris mancomunats, escollits després de les respectives eleccions municipals.

Pel que fa a personal tècnic, actualment la MANCOMUNITAT disposa d’una àrea de Gerència, de la qual depèn el departament de Comunicació, i de professionals col·laboradors (secretaria, serveis jurídics, contractació, intervenció, tresoreria, informàtica) dels diversos ajuntament mancomunats.

Junta de la Mancomunitat

 • Ajuntament de Tarragona

  • Sr. Rubén Viñuales Elías (presidència)
  • Sra Sonia Orts Leiva
  • Sr. Carles Farré Brull
  • Sra. Ma Elisa Vedrina Conesa
 • Ajuntament de Reus

  • Sra. Sandra Guaita Esteruelas
  • Sr. Daniel Marcos Cruz
  • Sr. Daniel Rubio Angosto
 • Ajuntament de Valls

  • Sra. Dolors Farré Cuadras
  • Sra. Sonia Roca Dominguez
  • Sr. Andreu Gassó Roca
  • Sr. Pau Tondo Bravo
 • Ajuntament de Vila-seca

  • Sr. Pere Segura Xatruch
  • Sra. Manuela Moya Moya.
  • Sr. Josep Toquero Pujals
  • Sra. Núria Miret Puyal
 • Ajuntament de Salou

  • Sr. Pere Granados Carrillo (vicepresidència)
  • Sr. Yeray Moreno Macías.
  • Sr. Sebastià Dominguez Saez
  • Sra. Julia Gómez Mesonero
 • Ajuntament de Cambrils

  • Sr. Alfredo Crua Baldellou
  • Sr. Jordi Barberà Argilaga
  • Sra. Maria Teresa Recasens Simó
  • Sr. Alejandro García Muñoz
 • Ajuntament de Constantí

  • Sr. Óscar Sánchez Ibarra
  • Sr. Vicenç Maceira Barbosa
 • Ajuntament de la Canonja

  • Sr. Roc Muñoz Martínez
  • Sra. Glòria Virgili Gispert
 • Personal relacionat amb Mancomunitat

  • Gerent (en funcions) Andreu Gelpí
  • Interventor José Fernando Chicano
  • Secretari general Jaume Renyer i Alimbau
  • Tresorera Lluïsa Sànchez
  • Personal col·laborador:
  • Cristina Cayetano Gispert
  • Mònica Bernal de Barberà
  • Sandra Salvat
  • Dafne Cortés
  • Montse Fernández
  • Jaume Mestre Porta
  • Marc Esteve
  • Ricardo González
2019-2024

Organigrama

 • Intervenció

  • Personal adscrit (7)
  • Contractació (4)
  • Intervenció (2)
  • Suport informàtic (1)
 • Secretaria

  • Personal adscrit (2)
  • Secretaria (2)
 • Gerència

  • Personal adscrit (3)
  • Comunicació (1)
  • Economista (1) PENDENT
  • Jurídic (1) PENDENT
 • Tresoreria

  • Personal adscrit (1)
  • Tresoreria (1)

Els estatuts

Els Estatuts de la MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS estableixen la següent composició dels òrgans de govern i administració:

Capítol III Òrgans de govern i administració
Article 7è. Òrgans.
 • 1. El govern i administració de la MANCOMUNITAT anirà a càrrec dels següents òrgans:
  • 1r. Junta general.
  • 2n. President.
  • 3r. Vicepresidents.
  • 4r. Comissió Permanent
  • 5è. Comissió especial de comptes
 • 2. Els òrgans de govern de La Mancomunitat es renovaran cada quatre anys coincidint amb el mandat de les corporacions locals sorgides de les eleccions municipals.
Article 8è. Personal col·laborador.
 • De conformitat amb el que disposa l’article 37.3 del Reglament de població i demarcació territorial d’11 de juliol de 1986, el càrrec de secretari, així com les figures d’interventor/a i de tresorer/a hauran d’exercir-los funcionaris/es amb habilitació de caràcter nacional.
Article 9è. La Junta General.

1. La Junta General és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat, a la qual representa i personifica.

2. Cada municipi estarà representat a la Junta General pel seu alcalde, que en serà membre nat i, per un nombre de consellers igual a la setena part, prescindint de decimals, del nombre legal de consellers que integren la seva corporació, designats pels respectius plens.

Article 10è. El president.

La Presidència de la MANCOMUNITAT serà escollida entre els alcaldes membres de la Junta General per elecció directa i secreta.

El mandat del president durarà quatre anys comptats a partir del dia següent al que prengui possessió i es renovarà coincidint amb el mandat de les corporacions locals.

La pèrdua de la condició d’alcalde de l’ajuntament corresponent per part de la persona que estigui ostentant el càrrec de president de la Mancomunitat, determinarà la pèrdua d’aquesta condició.

Article 11è. Els vicepresidents.

Hi haurà dos vicepresidents que hauran de ser alcaldes membres de la Junta de la Mancomunitat escollits per aquesta amb la finalitat de substituir per ordre del seu nomenament en els casos d’absència, vacant, malaltia o incompatibilitat i altres funcions que els hi siguin encarregades.

El mandat del vicepresident durarà quatre anys a partir del dia següent al que prengui possessió i es renovarà coincidint amb el mandat de les corporacions locals.

De la mateixa manera que succeeix amb qui ostenta la condició de president, qui ostenti el càrrec de vicepresident, en perdrà la condició quan deixi de ser alcalde del municipi corresponent.

Article 12è. La gerència

El gerent, el nomenament del qual tindrà caràcter voluntari, serà seleccionat d’acord amb els sistemes legalment previstos i respectant els principis de publicitat mèrit i capacitat, per la Junta General, a proposta de la Presidència.

Article 13è. Dels funcionaris d'habilitació de caràcter nacional

Les places de Secretari, Interventor i Tresorer estaran ocupades per Funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la Subescala corresponent a la plaça, que seran cobertes mitjançant concurs públic o qualsevol de les fórmules previstes en les normes generals d’aplicació.

Tant les actes i resolucions com la comptabilitat i el control intern de la Mancomunitat, se subjectaran als requisits i formalitats exigits als ajuntaments.

Article 14è. D'altre personal.

El personal al servei de la MANCOMUNITAT podrà ser funcionari o contractat laboral, segons les disposicions en cada moment vigents sobre la matèria.